Bureau of Economic Geology

Hailun Ni

Hailun Ni
Postdoctoral Fellow
Bureau of Economic Geology
The University of Texas at Austin
P.O. Box X
Austin, Texas 78713-8924
Telephone
512-471-0338
Fax
512-471-0140